Företagsekonomi – inte bara en strategi

Begreppet företagsekonomi kan både vara en självklarhet samtidigt som det kan vara svårt att summera i bara ett par ord. Faktum är att företagsekonomi är ett väldigt brett ämne, och innefattar en rad olika faktorer som exempelvis ekonomi, redovisning, finansiell kontroll, marknadsföring och organisationsteori.

Till att börja med handlar företagsekonomi om att driva ett framgångsrikt företag – detta innefattar att förstå begreppen redovisning och ekonomi, utveckla strategier för marknadsföring och förvalta resurser för att uppnå målen. Det handlar också om att få en förståelse för hur företag skapar system som säkerställer att verksamheten är lönsam och hållbar.

De fem primära delarna av företagsekonomi

I denna artikel kommer vi gå igenom de olika delarna som just utgör företagsekonomi, för att ge dig en större förståelse för begreppet och samtidigt visa hur ett företag kan hanteras på ett mer övergripligt sätt. Varje del vi går igenom har sina funktioner för att skapa effektivitet där företaget använder sina resurser på bästa sätt och är viktiga för företagets framgång. Vi går igenom dessa nedan!

Finansiering

Begreppet finansiering inom företagsekonomi handlar bland annat om hur man bäst fördelar kapital, hur man skaffar medel från investerare, företagslån eller andra källor, och hur man använder finansiella analysverktyg för att fatta beslut. Det handlar också om att utveckla strategier för att hantera de risker som är förknippade med investeringar.

Ett företag som lyckas med sin finansiering kan exempelvis i ett senare skede öka sitt rörliga kapital, samtidigt som det kan investera i nya projekt eller expandera verksamheten.

Redovisning

Redovisning är en viktig del av företagsekonomi eftersom den ger en detaljerad bild av företagsfinansiella resultat. Något som exempelvis innefattar information om hur väl företaget hanterar sina resurser. Inom redovisningen inkluderas även utarbetande av bokslut, avslutande av räkenskaperna och sammanställning av andra rapporter för aktieägare och revisorer.

Redovisning hjälper också till att planera budgetar, analysera utgifter och fatta beslut om hur vinsterna kan ökas eller om andra ekonomiska åtgärder behöver tas för att effektivisera verksamheten ytterligare.

Ekonomistyrning

Att arbeta med ekonomistyrning innebär att alla på företaget är införstådda med, och jobbar mot, företagets mål. Är inte samtliga parter införstådda med målen finns risken att man inte arbetar samstämmigt, och målen blir därför svårare att nå. Något som just ekonomistyrningen kan hjälpa till med.

Det går även att dela in ekonomistyrningen i mindre beståndsdelar: resultat-, handlings- och personalstyrning. Detta görs genom att använda olika typer av kalkyler för får fram vilka åtgärder som kan ha störst resultat för effektiviteten.

Organisationsteori

Men för att lyckas guida alla i företaget att nå de gemensamma målen gäller det att det finns en tydlig organisationsteori. Alltså de aspekter av organisationens struktur, kultur och ledning som rör hur anställda interagerar och arbetar tillsammans.

Här handlar det om hur ledarskapet fungerar samt hur verksamheten i sin helhet kan struktureras och ledas för att målen ska kunna uppnås på bästa sätt. Det kan exempelvis innefatta hur beslut tas, hur man kommunicerar och hanterar konflikter. Det undersöker också organisationer på en mer specifik nivå, som:

  • Strukturer
  • Roller
  • Maktrelationer
  • Hur människor samarbetar

Genom att använda organisationsteori kan man bättre förstå hur organisationer fungerar och hur man kan utveckla mer effektiva organisationsstrukturer och ledarskapsmodeller.

Marknadsföring

Även marknadsföring är en viktig del inom företagsekonomi då det berör faktorer som hur företaget ska agera på en marknad med aktiva konkurrenter. Här gäller det exempelvis att skilja sig från konkurrenterna genom olika faktorer som kan innefatta prissättning, design och målgrupp.

Även hur man väljer att annonsera sig är en viktig del för att nå ut till rätt konsumenter och samtidigt hitta det sätt som är mest kostnadseffektivt. Det vill säga, den strategi som ger mest konverteringar till lägsta pris. Att också bygga relationer genom marknadsföring med sina kunder kan bidra till ökad tillit och att fler söker sig till ditt företag i stället för en annan aktör som erbjuder snarlika produkter eller tjänster.