PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning

När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida.


Vad är PEP?

En person i ”Politisk utsatt ställning” är en person som för tillfället har, eller tidigare har haft, en offentlig funktion i högre ställning i Sverige (eller annat land). Det kan exempelvis vara:

 • Statsminister
 • Regeringschef
 • Parlamentsledamöter
 • Minister
 • Domare i Högsta Domstolen eller andra högra organ
 • Ambassadörer
 • Högre officerare inom försvaret
 • Ledande ställning inom internationell organisation

Varför frågar bara vissa låneföretag?

En del låneföretag har valt att låta låntagaren markera om personen är PEP medan andra inte gör detta. Det finns alltså inte någon lag på att alla låneföretag måste ställa denna fråga.

Orsaken är att reglerna säger att ”riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är PEP” enbart behöver göras om transaktionen handlar om en summa som motsvarar 15.000 Euro. Det kan även vara flera olika transaktioner som tillsammans uppgår till den summan.

Då snabblån inte har dessa summor för utlåning är det därmed få som har frågan om PEP. Utöver det står det att utlåningsföretaget måste ”göra åtgärder” vilket betyder att de kan kontrolla detta på annat sätt än att fråga kunden.

Vad klassas som nära familjemedlem?

Ibland kan även frågan förekomma om personen är ”nära familjemedlem” till en person i politiskt utsatt ställning. I detta fall gäller:

 • Att de är gifta
 • Att de är partner (ex sambo) eller liknande som kan likställas med att vara gift
 • Barn samt partner till dessa
 • Föräldrar

Gäller även vissa medarbetare

Regeln kan även tillämpas om det finns kända medarbetare till personen. Följande exempel är tagen från Swedbank där de nämner:

 • En person som tillsammans med en PEP antingen äger eller genom andra vägar har bestämmanderätt över ett företag.
 • En person som på något sätt har eller har haft en stark förbindelse med en PEP-person. Det kan vara affärsförbindelse men det gäller även andra förbindelser.
 • En person som själv äger ett företag eller som själv har eget inflytande över detta företag i det fall som detta företag skapats för att ge en person i PEP en specifik fördel eller förmån.

 

Företag

I det fall som kunden hos banken är ett företag har banken fortfarande skyldigheter att genomföra kontroller. I detta fall ska banken kontrollera vilka som är direkta eller indirekta ägare och om dessa i så fall är PEP. Detta gäller i det fall som denna person äger minst 25% av företaget alternativt om personen har ett bestämmande inflytande.

 

Om du är PEP

Om det visar sig att låntagaren är Person i Politiskt utsatt ställning måste lånföretaget ”vidta skärpta åtgärder”. Detta innebär att man måste undersöka varifrån pengarna kommer som används vid transaktioner.

Karenstid

Även om en person inte för tillfället är PEP så kan reglerna ändå gälla personen. Detta då företag har samma krav på att vidta skärpta åtgärder i 18 månader efter att personen inte längre har sina förtroendeuppdrag.

Varför finns lagen?

Reglerna för PEP är utformade för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta då i större skala då en person i politiskt utsatt ställning kan påverka och agera på en helt annan nivå än andra personer.

PEP i Sverige

År 2009 infördes en helt ny penningtvättslag. Den infördes för att banker på ett tydligare sätt skulle kunna förhindra att penningtvätt genomförs eller att terrorism finansieras. Denna lag kom till efter ett direkt från EU (EU:s tredje penningtvättsdirektiv) och gäller därmed för alla nationer som är med i EU.

Bland annat infördes då att identifiering alltid måste ske vid ett bankärrende. Det gäller exempelvis en transaktion och alltså inte enbart vid uttag som tidigare. Om insättningar sker kan även banken fråga var pengarna kommer ifrån och även vägra personen att sätta in pengarna om de inte anser att svaret är tillräckligt.

Nästa stora steg togs 2012. Det är organisationen FATF (Financial Action Task Force) som arbetar fram olika standarder mot penningtvätt samt finansiering av terrorism och organisationen reviderade de sina standarder.

Nu sattes hårdare krav på kontroll av Personer i Politisk utsatt ställning (oftast benämnd som PEP). Dessa krav implementerades i den svenska lagstiftningen och började sedan att gälla 1 augusti 2015.

År 2015 antogs ”Fjärde penningtvättsdirektivet” i EU och detta är tänkt att vara implementerat i alla medlemsländers lagstiftning senast 26:e juni 2017.

Mer information om PEP kan fås av Finansinspektionen. Det går även att få hjälp med tolkning av begreppet av Swedishbankers. Det är bankföreningen som företräder de större bankerna i Sverige. Bland annat arbetar de för att skapa förutsättningar för bankerna att bedriva sin verksamhet på ett enkelt och tydligt sätt mot sina kunder. En av dess uppgifter är även att sprida kunskap om bankernas roll i samhället genom samhällsinformation på olika sätt.