Så kommer den nya räntan att bli enligt experterna

Den 15:e december kommer nästa besked komma från Riksbanken gällande reporäntan. Förra gången de lämnade besked valde de att lämna den helt oförändrad. Men hur kommer eventuell förändring bli denna gång? Aftonbladet intervjuade flera experter på området inför detta besked och svaren var inte helt lika.

frågetecken bildSänka eller låta vara kvar?

Tor Borg (SBAB) tror att Riksbanken kommer göra en sänkning. Men då mest ”symbolisk”. Han gissar på att sänkningen kommer att gå från -0,35, som är dagens reporänta, till -0,40 eller -0,5. Det finns flera orsaker till att han tror på en sänkning.

För det första sänkte den Europeiska Centralbanken sin ränta vid det föregående mötet. För det andra är svenska kronan fortfarande starkare än vad som är önskvärt enligt Riksbanken. Utöver finns en viss oro att den svenska kronan skulle stärkas ytterligare om inte Riksbanken markerar att så inte ska ske. Tack vare att inflationen rör sig åt rätt håll (om än mycket långsamt) så tror Borg att Riksbanken inte kommer att genomföra några ytterligare åtgärder. Vid tidigare sänkningar har även stödköp genomförts på obligationer men detta är alltså inget som Borg tror att kommer ske denna gång.

Maria Landeborn (Skandia) är även hon inne på att det kommer en viss sänkning. Precis som Borg lyfter hon upp att den svenska kronan är värderad för högt enligt Riksbanken. Men utöver det lyfter hon upp andra faktorer som påverkar beslutet från Riksbanken. En är att inflationen på kort sikt har vänt nedåt. Ser man enbart på den senaste månaden (november) finns nämligen en trend som visar att inflationen inte rör sig åt rätt håll.

Dessutom lyfter Landeborn upp det låga oljepriset som en faktor som gör att inflationen inte kommer att kunna öka i den takt som önskas. Ännu en orsak är den kommande avtalsrörelsen. Här har arbetsgivarna varit mycket tydliga med att en höjning på mer än 1% inte kommer att ske. Utöver det vill man enbart sätta ett avtal som löper i ett år vilket gör att det kommer nya avtalsförhandlingar under kommande året.

Landeborn menar att det kommer bli en sänkning. Skulle det däremot inte bli det är hon övertygad om att det kommer under kommande år.

Anna Öster (Länsförsäkringarna) tror att sänkningen kommer bli till -0,45. Visserligen finns positiva signaler i den svenska ekonomin som går starkt framåt. Men fortfarande är inflationen mycket låg vilket kan vara avgörande för att Riksbanken sänker räntan.

Roger Josefsson (Danske Bank) går emot sina branschkollegor och menar att räntan kommer att lämnas helt oförändrad. Några stödköp kommer inte heller att ske enligt Josefsson. Orsaken är att utvecklingen, enligt honom, går åt rätt håll. För det första rör sig inflationen på lång sikt åt rätt håll. För det andra minskar arbetslösheten och tillväxten är mycket positiv. Visserligen höjde ECB räntan vid senaste tillfället men samtidigt kan denna höjning ses som betydligt mindre ”aggressiv” än vad som var väntat.

Annika Winsth (Norda) är inne på samma linje som Josefson (Danske Bank). Hon säger till Aftonbladet att ”räntebotten är nådd” och att några fler stimulanspaket för den svenska ekonomin knappast kommer att genomföras. Enligt henne är det en rad olika faktorer som pekar på att någon höjning inte kommer att ske.

För det första en ”mjukare” ton av ECB vid senaste räntehöjningen. Det var visserligen en höjning men i likhet med Josefson lyfter hon fram att den inte var i nivå med vad många hade fruktat. Hon lyfter även upp att FED till stor sannolikhet höjer sin ränta under den kommande veckan. Detta skulle i sin tur kunna minska apprecieringstrycket mot den svenska valutan. Därmed skulle även inflationen i landet kunna hållas upp lättare.

Utöver dessa faktorer lyfter hon även fram en stark svensk ekonomi. BNP för kvartal tre visar en trend som lyfter fram en ekonomisk tillväxt.

Sammantaget anser WInsth att ränteläget kommer lämnas orört.

Knut Hallberg (Swedbank) tror även han att räntan kommer att lämnas helt orörd. Han lyfter upp den svenska ekonomins utveckling som den stora orsaken till detta. Arbetslösheten sjunker samtidigt som ekonomin utvecklar sig positivt.

Utöver det finns en mindre press från centralbanker i andra länder mot Sverige. Detta samtidigt som den senaste höjningen från ECB var ”mjuk”. Även Hallberg lyfter upp FEDs kommande räntehöjning vilket även det skulle göra att värdet på kronan skulle kunna minska något. Just värdet på valutan pekar däremot på en sänkning. En annan faktor som pekar på en sänkning är låga priser på olja.

Sammantaget tror han att räntan lämnas oförändrad.

bolånSå påverkas du av en högre eller lägre ränta

Bolån – Det är främst här som förändringar märks med en förändrad Reporänta. Ofta (men inte alltid) justerar bankerna sina rörliga bolåneräntor efter att Riksbanken justera Reporäntan. Detta eftersom Reporäntan är den ränta som bankerna får låna pengar till från Riksbanken.

Privatlån – Räntan på privatlån brukar inte justeras speciellt ofta. Men när så sker är detta på grund av att reporäntan har sänkts under en längre tid eller att andra politiska beslut har tagits som påverkar intäkter och kostnader för långivarna. Någon förändring av räntan kommer knappast ske på grund av Riksbankens beslut 15/12.

Smslån – Smslånen påverkas inte alls av reporäntan. De företag som lånar ut pengar via SMS-lån sätter räntesatser utifrån helt andra faktorer.

Källa: Aftonbladet.se