Slopat ränteavdrag skulle slå hårdast mot låginkomsttagarna

Bostadsmarknaden är minst sagt het. Priserna går stadigt uppåt och detta inte minst i storstadsområdena. Detta är något som oroar både ekonomer och politiker eftersom ökade priser medför större lån. Överlag ökar därmed skuldbördan på svenskarna vilket kan vara farligt i det fall som räntan går upp.

Skulle räntan gå upp till normal nivå skulle det innebära en räntekostnad som är mer än dubbelt så stor som idag. Därmed skulle en del inte ha råd att bo kvar och risken är att det utlöser en bostadskris med likheter från den amerikanska bostadskrisen som var grunden till en stor global finanskris.

För att minska viljan att låna har flera förslag lagts fram och det senaste är ett omarbetat förslag för amorteringskrav som än så länge ser ut att gå igenom för att börja gälla under våren 2016. Ett annat förslag som varit uppe för diskussion är slopat ränteavdrag.

Idag får alla som betalar ränta göra ett ränteavdrag på deklarationen som motsvarar 30% av årets räntekostnader. Därmed handlar det om många tusenlappar som bolånetagarna får tillbaka på skatten. Skulle däremot ränteavdraget tas bort skulle den totala kostnaden för lånet bli högre (då man inte får tillbaka dessa 30%) och färre skulle låna lika stora summor som idag. I grova drag är det så som de som är positiva för avveckling av ränteavdraget resonerar.

Enligt SCB, som nyss tagit fram statistik gällande hur ett slopat ränteavdrag skulle slå, kommer det bli tydligt svårast för låginkomsttagarna. Enligt deras undersökning är det ca 65.000 hushåll som skulle påverkas av dyrare räntor i speciellt stor utsträckning. Låginkomsttagare med höga lån är de som skulle kunna hamna i en situation där slopat ränteavdrag skulle kunna innebära att en flytt blir tvungen att genomföra. SCB menar att de som i genomsnitt gör ett avdrag på minst 500kr i månaden och samtidigt är låginkomsttagare är den största riskgruppen. De menar att detta alltså är ca 65.000 hushåll i Sverige.

Så hårt slår det

Det som avgör hur stor skillnad det blir med borttaget ränteavdrag är två saker. För det första storleken på lånet och för det andra hur stor ränta som det är på detta lån.

Om det är ett lån på en miljon kronor som har en ränta på 1,5% innebär detta en förändring med 4500kr per år om ränteavdraget skulle tas bort. Per månad blir det enbart 375kr. Men bara genom att höja räntan eller beloppet som lånas blir det allt mer kännbart.

Är lånet på två miljoner och räntan på 3% (fortfarande låg bolåneränta) skulle borttagandet av avdraget innebära en kostnad på 18.0000kr per år. En skillnad på 1500kr i månaden.