SKEF

SKEF (Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk förening) bildades 2013 och är en förening där medlemmarna är kreditföretag  som ger lån på mindre belopp, vanligtvis 1000-15.000kr. Orsaken till att föreningen växte fram var att flera aktörer på marknaden ansåg att allt för många företag var dåliga med att ge bra kvalité och trygghet till sina kunder. De har ingen åsikt kring vilken ränta som sätts av låneföretagen utan fokuserar på tydlighet, information och att lånen sker etiskt rätt utifrån deras etiska regler. För den som har tänkt teckna ett SMS-lån finns alltså en fördel att se om företaget är anslutet till SKEF. Detta då organisationen kräver ”lite extra” av utlåningsföretaget och inte bara att man följer de lagar som finns i Sverige.

skef trygghet

Syfte:

SKEF skapades med syfte att arbeta för transparens och tydlig information mot kunden inom SMS-lånebranschen. Genom detta ska resultatet bli att konsumenterna får en tryggare bransch.

Arbetsmetoder:

Samarbete: En väg att gå för att uppnå dessa syften är att samarbeta med tillsynsmyndigheter samt de som utreder och kommer med lagförslag gällande utlåning av dessa mindre lån. Man kontrollerar även att de anslutna företagen följer de Etiska regler som är uppsatta. Detta är regler som bland annat visar på hur företagen får agera gällande exempelvis marknadsföring, bemötande, att följa god kreditgivningssed samt hur utlåning och återbetalning ska ske.

Gällande marknadsföring krävs bland annat att informationen som används är tydlig och korrekt samt måttfull. Något som relativt många snabblånsföretag faller på.

Reklamationsnämnd. För att underlätta för konsumenterna har även SKEF en etiks reklamationsnämnd som konsumenterna kan vända sig till för att klaga på hur de blivit bemötta av företagen. Detta kan liknas med allmänna reklamationsnämnden men enbart för SMS-låneföretag.

Information: Organisationen arbetar även med att informera och upplysa om dessa lånetjänster och har som mål att få allt fler att följa ett ”ansvarsfullt kreditbeteende”. Information ges bland annat genom hemsidan där privatpersoner kan läsa om att låna ansvarsfullt samt vad man bör tänka på innan man tar lån och andra tips och råd för förbättrad ekonomi.

skef bild

SKEF Allmänna råd (Etiska regler)

För att skapa en sund och seriös utlåningsverksamhet hos sina medlemmar har SKEF tagit fram ett regelverk som samtliga medlemmar har åtagit sig att efterfölja. Kortfattat gäller följande:

Registrering

Kreditföretaget ska finnas registrerad hos Finansinspektionen alternativt ha de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet utifrån ”Lagen om Bank- och finansieringsrörelse”.

Integritet

Företaget ska följa Personuppgiftslagen vilket ger konsumenten sekretess i vissa frågor. Man ska även följa de rekommendationer som ges från myndigheter även om detta inte är lagstadgad. För att personalen ska kunna utföra arbetet säkert krävs regelbunden utbildning i denna fråga.

Ekonomisk stabilitet

För att skapa en minskad risk för konkurs, och därmed problem för låntagaren, krävs en ekonomisk stabilitet och att företaget därmed jobbar med långsiktiga verksamhetsmål.

Bemötande av konsument

Medlemmar i SKEF ska alltid bemöta sina kunder med respekt och hänsyn. Man ska även ”se till vad som är den bästa lösningen för kundens ekonomiska situation”. Därmed bör man neka personer med dålig ekonomi att få lån samt hänvisa dem till en skuldrådgivare om det behövs.

 Sund internkultur

För att reglerna tydligt ska implementeras ska både anställda samt underleverantörer informeras om dessa. Det är medlemmen som har ansvaret att göra detta så att reglerna förstås och efterföljs. Därmed måste det finnas en utbildningsfunktion inom företaget samt rutiner kring hur detta ska ske. Allt för att kunskapsnivån ska vara så hög som möjligt vilket möjliggör att reglerna kan efterföljas.

Marknadsföring

I det fall som marknadsföringen vänder sig mot personer mellan 18 och 25 år ska den vara ”mycket restriktiv”. Några av de ledord som ska känneteckna marknadsföringen är Tydlighet, Måttfullhet och Korrekthet. Det är därmed viktigt att man i reklamen tydligt förklara vad det är för tjänst som erbjuds. Detta på ett sätt som de flesta kan förstå. All marknadsföring som sker ska även följa Konsumentverkets Allmänna Råd.

Identifiering

Kreditföretaget ska på ett säkert sätt identifiera vem det är som vill teckna lånet. Det ska även finnas löpande kundkontroll, rapportering och interna regler kring detta.

Hur god kreditgivningssed efterlevs

För att minimera antalet personer som tecknar lån som man sedan inte kan återbetala är kravet att alla kreditföretag inom SKEF aktivt ska arbeta med att få ner kreditriskerna. Detta genom en kreditprövning som består av ”insamling av relevant och adekvat information”. Då det inte är lagstadgat vad som bör finnas med i en kreditprövning vill SKEF tydliggöra vad man förväntar sig av sina medlemmar.

Åtaganden kring utlåning och återbetalning

  • Tydlighet

Den produkt som erbjuds ska vara tydligt framställd på ett sätt som gör att kunden kan avgöra vad det är för lån som erbjuds och vad detta innebär för kostnader.

  • Information

Kreditgivaren måste vara helt säker på att låntagaren tagit del av viss information innan avtalet skrivs under. Det innebär samtliga villkor samt en dokumentation som utformad utifrån SEKKI.

  • Ej Utbetalning nattetid

Någon utbetalning av lån får inte ske 23-07. Dessa ska även tydligt informeras till kunden.

  • Kundservice

Medlemmarna förbinder sig att ha kundtjänst som är öppen minst 9-16 på vardagar. Kunder ska genom detta ”utan onödigt dröjsmån” kunna få svar på sina frågor.

  • Lånestopp

En kund ska kunna spärra sig själv och därmed inte kunna ta fler lån. Detta utan att man behöver uppge orsak.

  • Missbruk

I det fall som företaget misstänker att ett personnummer utnyttjas av en bedragare ska en anmälan ske till korrekt myndighet. Man ska sedan med interna resurser försöka lösa problemet. Det personnummer som användes ska sedan placeras på en ”Blocklista” vilket gör att det inte går att teckna lån via detta personnummer.

  • Återbetalning

Genom olika åtgärder ska medlemmen sträva efter att dess kunder inte går till Inkasso eller Kronofogden i onödan. Bland annat får man inte skicka ärendet vidare till dessa instanser förrän tidigast 30 dagar efter fakturans förfallodag.

Om en kund vill ha avbetalningsplan ska detta erbjudas så länge som man ansöker om det minst tio dagar före ordinarie förfallodag.

  • Förlängning

Ett flertal kreditgivare erbjuder förlängning på lånet. Detta ska enbart godkännas om man är säker på att låntagaren har en god kreditvärdighet. Om lånet kan förlängas mer än en gång måste en ny kreditbedömning ske. I detta fall ska även kreditföretaget upplysa kunden om att dessa kortare krediter inte är det bästa ekonomiska valet och att förlängningar kan skapa ett betydligt dyrare alternativ.

Kravet är även att förlängning inte får ske mer än två gånger och att det maximalt får uppgå till 60 dagar efter ordinarie förfallodag.

  • Problem att betala tillbaka

Det ska tydligt framgå på hemsidan hur man kommer i kontakt med kundtjänst hos skuldrådgivare och andra myndigheter och organisationer som kan vara behjälpliga för personer med stor skuldbörda. Om en kund väljer att ta hjälp av en skuldrådgivare ska kreditföretaget stoppa all indrivning av skuld i 30 dagar. Detta för att ge kunden och skuldrådgivaren möjlighet att hitta en lösning på det ekonomiska problemet. Kreditföretaget bör också i möjligaste mån gå med på avbetalningsplan i det fall som en skuldrådgivare föreslår detta.

Överlag ska kreditföretaget arbeta för att ”kundens situation inte förvärras och att långtgående konsekvenser såsom betalningsanmärkningar undviks”. Detta ska ske genom ett samarbete med kunden, eventuell skuldrådgivare, inkassoföretag osv. Att gå till Kronofogden för att driva in sina pengar bör alltid vara kreditföretagets sista utväg.